Cwestiynau Cyffredinol myADRT

Bethy mae myADRT yn sefyll?
ADRT stands for “Advance Decision to Refuse Treatment”. = Mae ADRT tn sefyll am “Penderfyniad Ymlaen Llaw i Wrthod Triniaeth”.

Beth yw Penderfyniad Ymlaen Llaw?
Mae "Penderfyniad Ymlaen Llaw" yn ddogfen gyfreithiol sy'n nodi'n glir eich dymuniadau ynghyn a sut y byddwch yn cael eich trin a'ch gofalu os byddwch yn analluog ac yn methu â mynegi eich dymuniadau ynglŷn â'ch triniaeth feddygol. Gellir cyfeirio Penderfyniadau Ymlaen Llaw hefyd at "Ewyllys Byw".

What is an Advance Decision to Refuse Treatment?
An “Advance Decision to Refuse Treatment” is an Advance Decision in which you log your decision to refuse a specific type of treatment at some point in the future e.g. if you become unable to communicate your wishes yourself.

Faint mae'n ei gostio i greu ADRT gan ddefnyddio myADRT?
Dim byd, nid yw'n costio dim i'w greu a chadw manylion eich ADRT ar myADRT.

Os nad oes taliadau, sut mae'r gwasanaeth myADRT yn cael ei ariannu?
Cwestiwn da, rydym yn gofyn i ychydig o ddefnyddwyr myADRT penderfynu i prynu'r cardiau adnabod myADRT plastig (e.e. i'w gwisgo fel buarth neu i gadw yn eu waled / pwrs). Rydym hefyd yn ddiolchgar am unrhyw roddion os yw pobl yn dymuno dangos eu cefnogaeth. donations if people wish to show their support.

Os byddaf yn newid fy meddwl nes ymlaen, sut ydw i'n tynnu fy manylion a'm ADRT bant o myADRT?
Rydych chi angon fewngofnodi yma: https://myadrt.com/login/ a chlicio "Canslo ADRT" ac yna cadarnhau a fydd eich ADRT wedi'i ganslo – dyna'r cyfan sydd angen wneud.

Pa fanylion amdanaf i fydd i'w gweld yn gyhoeddus?
Gofynnwn yn unig i chi gyflwyno manylion y mae eu hangen i'ch ffurflen ADRT gael ei hystyried yn gyflawn ac yn ddilys. Fydd angen rhannu'r manylion hyn a gyflwynwch o reidrwydd, er enghraifft, gyda pharafeddygon y gellir eu galw i'ch trin ac felly mae angen iddynt fod ar gael, er mwyn iddynt allu deall eich dymuniadau a'u bod yn hyderus bod eich ADRT yn ddilys fel y gallant ddilyn eich dymuniadau. Mae hyn yn golygu na ellir storio'r wybodaeth a ddarperir gennych, ac o ystyried natur y gwasanaeth, y tu ôl i fewngofnodi.

A allaf deilwra fy ADRT i'm dymuniadau penodol am y triniaethau yr wyf am eu gwrthod ac ym mha amgylchiadau penodol?
Mae'r ADRTs a gynhyrchir gan myADRT, drwy ddylunio, yn eang o ran eu cwmpas ac yn fwriadol yr un fath h.y. dyma'r senarios lle byddech yn dweud eich bod am wrthod triniaeth cynnal bywyd os byddwch yn colli capasiti yn y dyfodol:

  • Dementia
  • Anaf i'r ymennydd
  • Afiechydon system nerfol ganolog
  • Salwch terfynol

Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth:

  • Byddech yn cadarnhau y byddai gwrthod triniaeth yn eich PenderfyniadYmlaen Llaw yn berthnasol hyd yn oed pe bai eich bywyd mewn peryglneu'n cael ei gwtogi o ganlyniad.
  • Rydych yn dymuno cael yr holl driniaeth feddygol i leddfu poen neu drallod, neu gyda'r nod o sicrhau eich cysur.

Os nad yw hyn yn adlewyrchu eich dymuniadau'n gywir yna ni ddylech ddefnyddio'r gwasanaeth myADRT. Os oes angen ADRT mwy pwrpasol arnoch, adolygwch y wybodaeth ar y dudalen GIG hon: https://www.nhs.uk/conditions/end-of-life-care/advance-decision-to-refuse-treatment/

Pam na allaf deilwra fy ADRT o fewn myADRT?
ydym wedi mabwysiadu'n bwrpasol y dull hollgynhwysol o lunio ADRT dim ond am ei fod yn lleihau'r hollddryswch ac amwysedd ynglŷn â'r ADRT o'ch safbwynt chi a hefyd o safbwynt, er enghraifft, unrhyw barafeddyg y gellir galw arno i'ch trin mewn argyfwng. Mae gwybod bod yr holl ADRTs sy'n cael eu storio o fewn y gwasanaeth myADRT i gyd yn union yr un fath yn ei gwneud yn gyflymach ac yn haws deall dymuniadau'r claf pan fydd y staff meddygol, yn gweld bod gennych ADRT wedi'i gofnodi gyda myADRT.
Knowing that all ADRTs stored within the myADRT service are all exactly the same makes it quicker and easier to understand the wishes of the patient when the medical staff sees that you have an ADRT logged with myADRT.

Pam ddylwn i ddefnyddio gwasanaeth myADRT yn benodol?
Rydym yn credu mai'r gwasanaeth myADRT yw'r ffordd hawsaf, gyflymaf a mwyaf cadarn o gofnodi eich dymuniadau ADRT safonol. Mae'r gwasanaeth yn rhad ac am ddim hefyd.

A oes ffordd ar-lein o greu ADRT?
Oes, mae'r GIG yn cysylltu â ffurflen Penderfyniad Ymlaen Llaw y gallwch ei hargraffu yma: https://www.nhs.uk/conditions/end-of-life-care/advance-decision-to-refuse-treatment/ neu gellir lawrlwytho ac argraffu fersiwn symlach o 'myADRT' yma:ffurflen PDF myADRT ffurflen PDF myADRT

Pwy all wneud Penderfyniad Ymlaen Llaw?
Mae angen i chi fod yn 18 oed neu'n hŷn ac mae angen i chi 'fod â galluoedd meddyliol' ar yr adeg y byddwch yn gwneud yr ADRT h.y. mae angen i chi allu deall beth yw Penderfyniad Ymlaen Llaw a beth mae'n ei olygu i chi.

Pam y byddwn eisiau gwneud Penderfyniad Ymlaen Llaw?
Mae llawer o resymau pam y gallech fod yn ystyried cael ADRT. Yn ei hanfod, efallai y byddwch am gael ADRT os ydych am sicrhau, os byddwch yn analluog, bod eich dymuniadau ynglŷn â'ch triniaeth feddygol yn hysbys ac yn cael eu dilyn.

Sut alla i helpu a chefnogi myADRT?
Diolch, gallwch, wrth gwrs, bwyntio pobl at wefan myADRT https://myadrt.com a son am myADRT at eich ffrindiau a'ch teulu i'w hannog i gael ADRT yn ei le os dymunant. Gall sôn am myADRT i'ch meddyg teulu neu ofalwyr hefyd eu hannog i roi gwybod i bobl eraill am myADRT.
Y tu hwnt i hynny os ydych am wneud rhodd i'n helpu i'n cefnogi yna byddai hynny'n cael ei dderbyn yn ddiolchgar iawn ewch i https://myadrt.com/donate/ i'n tudalen Rhoi i wneud rhodd un tro neu fisol - diolch!

Sut ydw i'n cysylltu â myADRT?
https://myadrt.com/contact/

cyWelsh